7. Sınıf 3. Ünite

Adâlet

Adalet

Adalet; hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir. Adalet, toplum düzeninin sağlanması için vazgeçilmez bir değerdir. İnsanlar haksızlığa uğradığında sorunlarının adaletle çözülmesini ister. Adaletin hâkim olduğu toplumlarda insanlar kendini huzurlu hisseder. Adalet olmadığında ise zulüm, taşkınlık, haksızlık gibi davranışlar artar. Böylece insanlar arasındaki ilişkiler olumsuz yönde etkilenir.

Yüce Allah herkese adaletiyle muamele eder. O, yaratmış olduğu varlıklardan da adaleti gözetmesini ister. Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de insanlara haksızlık  yapmamalarını öğütlemiş ve adalete uygun yaşamalarını emretmiştir. “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” ayetiyle insanları güzel davranışlara yönlendirmiş ve onlara adaletli davranmalarını emretmiştir.

https://www.youtube.com/watch?v=mlunfSnJWLw

Adaletli olmak Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu ve sevgisini kazanmaya vesiledir. Kur’an-ı Kerim’de “…Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, âdil davrananları sever.” buyrulmuştur. Adaleti ilke edinmek bizleri dünya ve ahiret mutluluğuna götürecektir.

Makam, mevki, zenginlik, fakirlik, akrabalık, komşuluk, güç ya da acizlik gibi sebeplerle adaletten vazgeçilemez. Kur’an-ı Kerim’de bu konu şöyle vurgulanmıştır: “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”

Ahlaki davranışlarda en güzel örnek olan Hz. Muhammed (s.a.v.) adalet konusunda da insanlara örnek olmuştur. Onun hayatı cahiliye toplumunda yaygın olan adaletsizlik ve zulümlerle mücadele ederek geçmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu toplumda adalete dayalı sosyal bir düzeni yerleştirmeye çalışmıştır. O, bu konudaki hassasiyetini “… Her hak sahibine hakkını ver…” Onların sana iyi davranmaları nasıl senin onlar üzerindeki hakkın ise aralarında adaletli davranman da onların senin üzerindeki haklarıdır.” sözleriyle dile getirmiştir.

Adalet hayatın her alanında önemli bir değerdir. Özellikle ailede fertlerin birbirlerine adil davranması gerekir. Aile fertleri arasında ayrım yapılmaksızın saygı gösterilmeli ve herkesin hakkı gözetilmelidir. Hz. Muhammed (s.a.v.) konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: “Allah’tan korkun, çocuklarınız arasında adaleti gözetin.”

Adalet, sosyal ilişkilerimizi etkileyen bir kavramdır. Çünkü adalet çevremizle iletişimimizde davranışlarımıza yön veren önemli bir değerdir. Yapmadığımız bir davranışla suçlanmak ya da hakkımızın çiğnenmesi kendimizi kötü hissettirir. Bu hissettiğimiz olumsuz duyguları başkasına yaşatmamak için bizler de davranışlarımıza özen göstermeliyiz.

bir yorum yaz