Kurân Kıssaları 7. Sınıf 1. Ünite

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)

hz isa

Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa (a.s.), resullerin en büyükleri olan beş peygamberden biridir. Bunlara ulü’l-azm peygamberler denir. Hz. İsa, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara açıklama konusunda üstün gayret gösteren ve Allah’ın (c.c.) övgüsünü alan peygamberlerden biridir. Karşılaştığı hiçbir zorluk ve sıkıntı Hz. İsa’yı (a.s.) Allah’ın (c.c.) dinini anlatmaktan ve insanları tevhide çağırmaktan alıkoymamıştır. Hz. İsa (a.s.) da diğer peygamberler gibi Allah (c.c.) tarafından yaratılmış bir kuldur ve bir anneden doğmuştur. Annesinin ismi Meryem’dir (r.a.).

Hz. Meryem (r.a.) ailesinden ayrılarak kendisine tahsis edilen yerde ibadet edip yaşarken Cebrail (a.s.) ona Allah’ın (c.c.) mucizesi olarak bir erkek evladı olacağını müjdeledi. Derken Hz. Meryem hamile kaldı ve karnındaki çocukla birlikte uzak bir yere çekildi. Oturduğu hurma ağacının dibinde doğum sancıları çekerken ilahi bir ses kendisini yönlendirdi ve doğum gerçekleşti. Bu mucizeyle Hz. İsa (a.s.) babasız olarak dünyaya geldi.

Hz. Meryem (r.a.), Hz. İsa’yı (a.s.) dünyaya getirdikten sonra kavminin yanına döndü. Kavmi, Meryem’i kucağında bir çocukla görünce; “… Ey Meryem! Gerçekten sen iğrenç bir şey yaptın. Ey Hârûn’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir insan değildi, annen de iffetsiz değildi” dediler. Bunun üzerine henüz beşikteki Hz. İsa (a.s.), Allah’ın (c.c.) bir mucizesi olarak şöyle konuştu: “… Ben Allah’ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım O beni mübarek kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı emretti. Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır.”

Allah’ın (c.c.) kitap verip mübarek kıldığı Hz. İsa (a.s.), Kudüs civarında peygamberlik yapmış ve insanları bir olan Allah’a (c.c.) kulluk etmeye çağırmıştır. Hz. İsa (a.s.) İsrâiloğullarına gönderilen ve Tevrat’ı tasdik eden bir peygamberdir. O İsrailoğullarına namazı ve zekâtı emretmiştir. Allah (c.c.) onu hem ‘ol’ sözüyle bir mucize eseri olarak yaratmış hem de ona pek çok başka mucizeler bahşetmiştir.

Hıristiyanlar Hz. İsa’nın (a.s.) çarmıha gerildiğine inanırlar. Fakat Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa (a.s.) çarmıha gerilmemiştir. Yahudiler, Hz. İsa’nın (a.s.) anlattıklarından hoşlanmamışlar ve onu öldürmek için tuzak kurmuşlardır. Kur’an-ı Kerim’in bu konudaki ayetleri şöyledir: “… Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar, fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedir; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur. Kesin olarak onu öldürmediler, bilâkis Allah onu kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.”

Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa’nın (a.s.) mucizeleri şunlardır:
• Beşikte iken konuşması.
• Kuş şekli verdiği çamura üfleyip onu canlandırması.
• Doğuştan körü ve alacalıyı iyileştirmesi.
• Ölüleri diriltmesi.
• Evlerde yenilen ve biriktirilen şeyleri haber vermesi.
• Kendisine ve havarilerine gökten sofra indirilmesi.
Hz. İsa (a.s.) kendisinden sonra Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderileceğini müjdelemiştir. Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili şöyle buyrulur: “Meryem oğlu İsa: ‘Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat’ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen, Allah’ın size gönderilmiş bir peygamberiyim’ demişti…”

Hz. İsa’nın (a.s.) babasız olarak dünyaya gelmesi konusunda şüphesi olanlara Kur’an’da Hz. Adem’in (a.s.) yaratılışı hatırlatılarak bunun Allah (c.c.) için kolay olduğu şöyle belirtilmektedir: “Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da hemen oluverdi.”

Hristiyanların Hz. İsa (a.s.) hakkında uydurdukları yalan ve iftiralara Kur’an-ı Kerim’de şöyle cevap verilmektedir. “…Hıristiyanlar ‘İsa Mesih, Allah’ın oğludur.’ dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleri (yalan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkâr etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah, onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!” Başka bir ayette ise Allah (c.c.) bu yanlış inanışa kapılanları şöyle uyarır: “Ey Kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir ruhtur. Allah’a ve peygamberlerine inanın, ‘üçtür’ demeyin, vazgeçin, bu hayrınızadır. Allah ancak bir tek Tanrı’dır, çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde olanlar da yerde olanlar da O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.”

Meryem oğlu İsa’ya Selam, Lâ ilâhe illallah
Salat ve Selam Hz. Muhammed’e, Lâ ilâhe illallah

Killing Jesus (İsa’yı Öldürmek)

National Geographic’in bir tarih belgeseli olarak yaptığı çalışmada Hz. İsa’nın tebliğini sinema sanatı ile görelim.

Killing Jesus (İsa’yı Öldürmek)

KENDİMİZİ TEST EDELİM
Doğru-Yanlış
Boşluk Doldurma

bir yorum yaz