7. Sınıf 3. Ünite Kurân Kıssaları

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.)

Hz. Salih (a.s.), Allah’ın (c.c.) varlığını ve birliğini tebliğ etmek üzere Semûd kavmine gönderilen bir peygamberdir. Soyu Hz. Nuh’a (a.s.) dayanır. Hz. Salih (a.s.) Semûd kavminin itibarlı ailelerinden birine mensuptu. Hz. Salih (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de bildirildiğine göre kavminin kendisine güvendiği ve ümit beslediği bir kimsedir.

Semud kavmi önceleri tevhit inancına sahipken zamanla bu inançtan sapmış, putperestliğe yönelmişti. Bunun üzerine Yüce Allah bu kavme Hz. Salih’i (a.s.) göndermiş o da kavmine şöyle seslenmiştir: “… Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim; artık Allah’tan sakının ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak âlemlerin Rabbine aittir.” Ancak onun bu çağrısını kabul etmeyen inkârcılar daha da ileri giderek Hz. Salih’i (a.s.) yalancılıkla, büyücülükle, uğursuzluk getirmekle ve şımarık olmakla suçlamışlardı.

Hz. Salih’in (a.s.) getirdiklerini inkârda ısrarcı olanlar ondan bir mucize istedi. Bu mucizeyle ilgili olarak Hz.deve Salih’in kavmine verdiği cevap Kur’an’da şöyle anlatılmıştır: “Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah’ın bir devesi. Bırakın onu, Allah’ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın, yoksa sizi yakın bir azap yakalar.” Salih peygamberin bu uyarısını dikkate almayan kavmi, mucize olarak gönderilen bu deveyi kestiler.

Deveyi kestikten sonra Hz. Salih’e (a.s.) şöyle demişlerdir: “… Ey Salih, eğer sen peygambersen bizi tehdit ettiğin azaba uğrat bakalım…” Bunun üzerine Hz Salih(a.s.) “ … Yurdunuzda üç gün daha yaşayın…” der. Bu üç günün bitiminde meydan okumaları üzerine inkârcıların başlarına gelenleri Kur’an’ı Kerîm şöyle anlatmaktadır: “Helâk emrimiz geldiğinde Salih’i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helâktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semûd kavmi Rablerini inkâr etti. (Yine) biliniz ki Semûd kavmi Allah’ın rahmetinden uzaklaştı.”

Hz. Salih’in (a.s.) bu kıssası, Hz. Peygamberin de ashabına ibret almaları için anlattığı olaylardan biridir. Hz. Muhammed (s.a.v.) Tebük seferinden dönüşte Hicr vadisinde konakladıklarında daha önce Semûd kavmine ait olan bu topraklardan su içmemeleri konusunda ashabını uyarmıştır. Ayrıca geçmişte helak olmuş kavimlerin topraklarına girerken şu şekilde davranılmasını istemiştir: “Onların başlarına gelen musibetin, sizin de başınıza gelmemesi için kendilerine zulmetmiş olan kimselerin yerleşim yerlerine ağlayarak (ibret alarak ) girin.”

Çizgi Sinema ile Hz. Salih peygamberin kıssasını öğrenelim:

bir yorum yaz