4. Sınıf 2. Ünite

İslam’ın İnanç Esasları

islamin inanc esaslari
iman

İslam dinini kabul eden kimselerin inanması gereken bazı esaslar vardır. Bu esaslara, İslam’ın inanç esasları denir. İslam’ın inanç esasları “imanın şartları” olarak da bilinir. Bu esaslar Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kader ve kazaya inanmayı kapsar.

İslam’ın inanç esaslarını şüphe duymadan kabul etmek gerekir. Bu şekilde inanmaya iman etmek denir. Kur’an-ı Kerim’de iman eden kimseler şu ayette cennetle müjdelenmişlerdir: “Muhakkak ki Allah, iman edip iyi davranışlarda bulunan kimseleri, zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder…” İman eden bir kimse inandığına gönülden bağlanır ve inancını davranışlarıyla da gösterir.

Allah lafzi

Allah’a İman

Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine iman etmektir. Allah’a (c.c.) iman etmek inanç esaslarının temelidir. Çünkü diğer inanç esasları da Allah’ın (c.c.) varlığına iman etmeyi gerektirir. Yüce Allah’ı Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sözlerinde aktarılan özellikleriyle tanır, bu tanıdığımız şekilde de iman ederiz. Örneğin; Yüce Allah’ın eşi ve benzeri olmayan bir varlık olduğuna iman ederiz. Bu durum İhlas suresinde söyle açıklanmaktadır: “De ki: O, Allah tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.”

melekler

Meleklere İman

Allah’ın (c.c.) emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, nurdan yaratılmış ve gözle görülmeyen varlıkların varlığına iman etmektir. Melekler hakkındaki bilgiyi Kur’an-ı Kerim’den ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sözlerinden öğreniriz. Farklı görevleri olan birçok melek vardır. Melekler insanları koruyup kollar, onlar için dua eder ve insanların iyiliğini isterler. Bazı melekler insanların davranışlarını kayıt altına alır. Meleklerin varlığına iman eden insanlar kötü davranışlardan uzak durur ve meleklerin onlar için dua ettiklerini bilip huzurlu olurlar.

Kitaplara İman

kitaplara iman

Allah’ın (c.c.) gönderdiği tüm ilahi kitaplara iman etmektir. Yüce Allah insanları doğru yola yöneltmek için peygamberler aracılığıyla kitaplar göndermiştir. Kur’an-ı Kerim’de bu konu “… Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi…” şeklinde belirtilmektedir. Bu kitaplar insanları iyi ve güzel olana yönlendirir. Kötü ve yanlış davranışlardan sakındırır. Kitaplara iman eden bir kimse Allah’ın (c.c.) bu kitaplarla kendisine yol gösterdiğini bilir. Böylece son ilahi kitap olan Kur’an-ı Kerim’i okuyup ona uygun yaşamaya çalışır.

Peygamberlere İman

son peygamber

Allah’ın (c.c.) gönderdiği tüm peygamberlere iman etmektir. Allah (c.c.) emir, yasak ve öğütlerini bildirmek için insanlar arasından elçiler seçmiştir. Bu elçilere peygamber denir. Peygamberler Allah’tan (c.c.) aldıkları mesajı insanlara iletirler. İnsanlara rehberlik eder, doğru ve yanlış olanı açıklarlar. Allah (c.c.), her toplum için peygamber göndermiştir. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle belirtilmektedir: “…Hiçbir ümmet yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.” Müslümanlar ilk peygamber Hz. Âdem’den (a.s.), son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar tüm peygamberlere inanırlar. Onların Allah’ın (c.c.) kulu ve elçisi olduğunu kabul ederler. Peygamberlere iman eden kişiler onları örnek alır ve onların rehberliğinde hayatlarını sürdürürler.

Ahirete İman

ahiret

İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayata ahiret hayatı denir. Bu hayatın varlığına inanmak ahirete iman etmektir. Dünya hayatı insanın ölümüyle son bulan geçici bir hayattır. İnsanlar bu dünyada yaptıkları davranışların karşılığını ahirette alırlar. Kur’an-ı Kerim’de dünya hayatının geçiciliği ve ahiret hayatının önemi şöyle belirtilmektedir: “Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır…” İnsanların yaptıkları tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını ahirette alacak olmaları davranışlarının sorumluluğunu üstlenmelerini sağlar. Bu nedenle ahirete iman eden insanlar söz ve davranışlarına dikkat ederler. Bu dünyadaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirirler.

kader kaza

Kader ve Kazaya iman

Her şeyin Allah’ın (c.c.) bilgisi ve dilemesi ile gerçekleştiğine iman etmektir. Kader, Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmasıdır. Kaza ise olayların bu ölçüye göre gerçekleşmesidir. Kur’an-ı Kerim’de “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” ifadesiyle bu durum açıklanmaktadır. Kader ve kazaya iman eden Müslümanlar her şeyin Allah’ın (c.c.) gücü ve iradesiyle yaratıldığını bilir. Aynı zamanda Allah’ın (c.c.) verdiği iradeyle tercihlerde bulunduklarının ve davranışlarından sorumlu olduklarının farkında olurlar.

Kelime-i Tevhid ve Anlamını öğrenmek için tıklayın

bir yorum yaz