4. Sınıf 2. Ünite

İslam’ın Şartları

islamin sartlari

İslam, sözlükte kurtuluşa erme, güven, barış ve emniyette olma anlamlarına gelir. Dinî bir kavram olarak ise İslam; Allah (c.c.) tarafından peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’e (s.a.v.) bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son ilahi dindir. İslam dinini kabul eden kişiye Müslüman denir.

İslam dininin beş temel şartı vardır. Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır. Bu beş temel şartı Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde şu şekilde açıklamaktadır: “İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak.” Ayrıca bunlar İslam dininin temel ibadetlerini oluşturur. İbadet, Allah’ın (c.c.) insanlara emrettiği ve insanların da Yüce Allah’a karşı yapmakla sorumlu oldukları davranışlardır. Bu temel ibadetlerin yapılması kulluğun bir gereğidir.

Müslüman olan biri İslam’ın temel şartlarını yerine getirir, Kur’an-ı Kerim’de bildirilenlere inanır ve ona göre yaşamaya çalışır. İslam dini, emir ve yasaklarıyla Müslümanları iyi ve güzel olana yönlendirir. Sevgi, saygı, merhamet, adalet gibi değerlerin Müslümanın hayatına yerleşmesini sağlar.

Kelime-i Şehadet Getirmek
Kelime-i Şehadet; “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh” demektir. Anlamı; “Ben kabul ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine kabul ederim ki Hz. Muhammed(s.a.v.) Allah’ın kulu ve resulüdür.” şeklindedir. Kelime-i Şehadet getirmek Müslümanlığın ilk şartıdır. Bu sözleri gönülden söyleyen kişi Müslüman olur.

namaz 1

Namaz Kılmak

Namaz, günde beş vakit yerine getirilen bir ibadettir. Akıllı ve sorumluluk yaşına girmiş her Müslümanın namaz kılması gerektiği “…Namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.” ayetiyle belirtilmiştir. Namaz kılan bir kimse Allah’ı (c.c.) anar, O’na şükreder ve O’ndan yardım ister. Rabbini andığı için kalbi huzurla dolar, kendisini daha mutlu hisseder. Allah’a (c.c.) secde ederek O’na daha çok yakınlaşır. Namaz insanı güzel davranışlara yönlendirir ve kötü duygulardan arındırır. Bu konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’ de “…Namaz, insanı her türlü kötülükten ve hayâsızlıktan alıkoyar…” buyrularak samimiyetle kılınan namazın insanı kötü duygu ve düşüncelerden arındıracağı ifade edilmiştir.

zekat

Zekât Vermek
Zekât
, dinimizce zengin sayılan bir Müslümanın her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah “Namazı kılın, zekâtı verin…” buyurarak zekât verilmesini emretmiştir. Akıllı, sorumluluk çağına gelmiş ve dinen zengin Müslümanların yılda bir kez zekât vermesi gerekir.

İslam dini toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya büyük önem verir. Toplumda huzurlu yaşanabilmesi ve ekonomik dengenin sağlanabilmesi için Yüce Allah bazı ibadetlerle yardımlaşmayı zorunlu tutar. Müslümanlar zekât vererek hem cimrilik, bencillik gibi kötü duygu ve düşüncelerden arınır hem de Allah’a (c.c.) karşı kulluk görevini yerine getirir. Zekât sayesinde zengin ve fakir arasında bir köprü kurulur. Yardımlaşma duygusu gelişen toplumlarda huzur artar ve barış ortamı oluşur.

oruc

Oruç Tutmak
Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından güneşin batışına kadar yeme, içme ve orucu bozan her türlü davranıştan kişinin kendisini alıkoymasıdır. Yüce Allah “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” ve “…Öyleyse içinizden kim bu aya (Ramazana) ulaşırsa onu oruçla geçirsin…” ayetleriyle Müslümanların Ramazan ayında oruç tutmasını emretmiştir. Akıllı ve sorumluluk yaşına gelmiş, sağlıklı ve yolcu olmayan Müslümanların Ramazan ayında oruç tutması farzdır.

Oruç tutan kimse daha sabırlı olur ve iradesine hakim olmayı öğrenir. Başkalarına karşı merhametli olmaya gayret eder. Güzel davranışlarıyla insanlara örnek olur. Çünkü kişi oruçluyken kötü söz söylemez ve kırıcı davranışlardan kaçınır. Bu konuyla ilgili Hz. Muhammed (s.a.v.) “Oruç bir kalkandır; sakın bir kimse oruçluyken cahillik edip de kötü söz söylemesin. Birisi sataşır veya kötü söz söyleyecek olursa ‘Ben oruçluyum, ben oruçluyum’ desin.” buyurarak oruçlu olan Müslümanlara tavsiyelerde bulunmuştur.

Hacca Gitmek
Yılın belli günlerinde Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve etrafındaki mübarek yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmektir. Akıllı, sorumluluk çağına gelmiş, sağlıklı ve maddi durumu iyi olan Müslümanların ömründe bir kez hacca gitmesi emredilmiştir. Yüce Allah “… Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…” ayetiyle haccın Müslümanlar tarafından yerine getirilmesi gereken bir ibadet olduğunu belirtmiştir.

hac

Hac ibadetini yerine getiren bir Müslüman sosyal ve ekonomik farklılıkların önemli olmadığını anlar. Allah’ın (c.c.) huzurunda tüm Müslümanların eşit olduğunu hatırlar. Allah’a (c.c.) yakınlaşır, O’na şükreder ve günahları için af diler. Bu ibadet ülkeleri, dilleri ve ırkları ayrı olan Müslümanları aynı amaç için bir araya getirir. Müslümanların birlikteliğini ve gücünü ifade eder, kardeşlik duygusunu artırır.

farz

Kelime-i Şehâdet ve Anlamını öğrenmek için tıklayın

bir yorum yaz