6. Sınıf 1. Ünite

Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

Peygamberlerin ozellikleri

Peygamberler, Allah’ın (c.c.) insanlar için seçtiği kulları ve elçileridir. Peygamberler, insanlar için en güzel örnektir. Her türlü kötü davranıştan da uzak dururlar. Allah (c.c.) peygamberlerin insanlar tarafından örnek alınmasını ister.

Peygamberlerin diğer insanlara göre mutlaka sahip olması gereken özellikleri vardır. Bu özelliklerden bazıları şunlardır:

Doğru Olmak (Sıdk)

Peygamberler doğru sözlü insanlardır. Eğer bir insan doğru sözlü olmaz ise diğer insanlar onun getirdiği haberlere inanmazlar. Bu sebeple peygamberler asla yalan söylememişlerdir. Kur’an-ı Kerim’de doğru olmanın önemiyle ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.”

Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber olmadan önce de sonra da insanlara yalan söylememiştir. Bu özelliği onu, sözüne güvenilir bir insan yapmıştır. Dinin yayılmasında da bu özelliği etkili olmuş ve kısa zamanda pek çok kimse Müslüman olmuştur.

Güvenilir Olmak (Emanet)

Peygamberlerin en önemli özelliklerinden birisi olan emanet, güvenilir olmak demektir. Peygamberler her zaman ve her yerde güvenilir olup kutsal görevlerini yerine getirirken emanete uygun davranmışlardır. Hem insanların emanetlerini hem de Allah’ı n (c.c.) emaneti olan mesajları hakkıyla korumuşlar ve insanlara ulaştırmışlardır.

Peygamberlere inanmayanlar dahi onların güvenilir insan olduklarını kabul etmişlerdir. Bir ayette Allah (c.c.), peygamberlerin güvenilirliği ile ilgili şöyle buyurmaktadır: “Bir peygambere, emanete hıyanet yaraşmaz. Kim emanete hıyanet ederse, kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra herkese (asla haksızlığa uğratılmaksızın) kazandığı tastamam verilir.”

Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber olmadan önce de güvenilir olmasıyla tanınmış ve bu özelliği sebebiyle Mekkeli müşrikler ona “Muhammedü’l-Emin” (Güvenilir Muhammed) ismini vermişlerdir. Hz. Hatice (r.a.)*, çok güvenilir olduğu için ona ticarette birlikte çalışma teklifinde bulunmuştur. Mekke’deki insanlar değerli eşyalarını gözleri arkada kalmadan ona emanet etmişlerdir. Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine emanet edilen eşyaları daima korumuş ve sahiplerine eksiksiz teslim etmiştir.

Akıllı ve Zeki Olmak (Fetânet)

Peygamberlik görevi, Yüce Allah tarafından verilmiş zor ve sorumluluk isteyen bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek olan peygamberlerin insanları ikna etmeleri için akıllı ve zeki olmaları gerekir. Akıllı ve zeki olan peygamberler, Allah’tan (c.c.) aldıkları mesajları anlamış ve insanlara en güzel şekilde anlatmışlardır. Peygamberler, kendilerine sorulan sorulara zekice cevap vermişler ve getirdikleri çözümler ile insanların doğru yolu bulmalarına yardımcı olmuşlardır.

Günah İşlemekten Korunmuş Olmak (İsmet)

Günahsızlık, temizlik, korunmuşluk anlamlarına gelen ismet; Yüce Allah’ın, peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan koruması demektir. Peygamberlerin küçük hataları dahi Yüce Allah’ın uyarmasıyla hemen düzeltilmiştir. Peygamberler de bizim gibi bir insandır. İnsanlara örnek olma sorumluluğunu taşıyan peygamberler bu konuda çok büyük dikkatli davranmışlar, hatalardan ve günahlardan korunabilmek için Allah’tan (c.c.) daima yardım istemişlerdir.

Allah’tan (c.c.) Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek (Tebliğ)

Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden biri de tebliğdir. Tebliğ; ulaştırma, duyurma anlamlarına gelir. Terim olarak ise peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi eksiksiz olarak insanlara duyurmasıdır. Yüce Allah, peygamberlerin asıl görevinin tebliğ olduğunu Kur’an-ı Kerim’de bizlere şöyle bildirmektedir: “Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah, sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir.”

Peygamberlerin özelliklerini (emanet, sıdk, fetanet, tebliğ, ismet) dinleyerek öğrenelim.

peygamberlerin ozellikleri2

Peygamberler, Allah’ın (c.c.) mesajlarını insanlara iletmek, uygulamak ve açıklamakla görevlidirler. İlahi mesajlar öncelikle peygamberlere iletilir. Peygamberler bu ilahi mesajları eksiksiz bir şekilde insanlara iletir ve uygulanması konusunda örnek olurlar. Yüce Allah “…İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik.” ayeti ile bunu vurgulamıştır. İnsanları Yüce Allah’ın emir ve yasaklarına uymaya davet eden peygamberler ahlaki yönden de en üstün özelliklere sahiptirler ve en güzel örnektirler. Peygamberler görevlerini Yüce Allah’ın emri olduğu için yaparlar, insanlardan hiçbir karşılık beklemezler. Kur’an-ı Kerim’de bu gerçek şöyle vurgulanmıştır: “Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.”

Şarkıyla peygamberlerin sıfatlarını öğrenelim

Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat etmek için Allah’ın (c.c.) izni ve yardımıyla yaptıkları olağanüstü olaylar vardır. İnsanın benzerini yapmaktan âciz kaldığı, alışılagelmiş şeylere aykırı olan, bu olağanüstü olaylara mucize denir. Mucize ile hem peygamberliği ispat etmek hem de inkârcıların imanına vesile olmak hedeflenir. Allah (c.c.), peygamberlere inanmayan ve onlardan olağanüstü şeyler isteyen inkarcılara karşı çeşitli mucizelerle peygamberlerini desteklemiştir.

KENDİMİZİ TEST EDELİM!
Bulmaca 1
Bulmaca 2
Bulmaca 3
Eşleştirme 1
Eşleştirme 2
Passaparola
Doğru-Yanlış

4 yorumlar

bir yorum yaz